ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 InteriorProof: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Badhoevedorp, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 34234915 te Amsterdam.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan InteriorProof als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Overeenkomst: iedere tussen InteriorProof en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee InteriorProof zich heeft verbonden het volgens specificaties van de consument (doen) vervaardigen en leveren van een interieurontwerp.

1.4 Website: www.interiorproof.nl waarop de overeenkomst wordt gesloten.

1.5 Recht van ontbinding: de aan de Opdrachtgever geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst.

1.6 Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

1.7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van InteriorProof en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Eventueel door de Opdrachtgever te stellen voorwaarden in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst, zijn niet van toepassing.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. InteriorProof en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD EN DE OVEREENKOMST

3.1 Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van InteriorProof, binden haar niet.

3.2 Voor totstandkoming van de Overeenkomst is registratie door de Opdrachtgever op de website vereist. De opdrachtgever dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.

3.3 Om een interieurontwerp te vervaardigen dient de Opdrachtgever op de daartoe op de website voorgeschreven wijze zijn specificaties op te geven. Daartoe wordt onder meer een door InteriorProof opgestelde vragenlijst met Opdrachtgever telefonisch of via Skype besproken. InteriorProof attendeert de Opdrachtgever middels de vragenlijst op relevante specificaties. Het door de Opdrachtgever opgeven van sommige specificaties is echter niet verplicht om het interieurontwerp te kunnen vervaardigen, maar verondersteld wordt dat de consument begrijpt dat hoe meer specificaties hij verstrekt en hoe nauwkeuriger hij dat doet, hoe persoonlijker het interieurontwerp kan worden vervaardigd. InteriorProof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met de stelling dat InteriorProof de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige specificaties aan InteriorProof heeft verstrekt.

3.4 Op het moment dat de aanbetaling voor de InteriorProof Box “Op Maat” via bankoverschrijving wordt verricht en de Opdrachtgever een bevestiging daarvan per e-mail heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen. De Opdrachtgever verklaart bij het verrichten van de aanbetaling uitdrukkelijk dat de nakoming van de Overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval dat de levering van het interieurontwerp binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt, verklaart de Opdrachtgever voorts dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra InteriorProof de Overeenkomst is nagekomen.

3.5 Op het moment dat de betaling voor de InteriorProof Box “Per uur”, “Classic” en “DeLuxe” iDeal wordt verricht en de Opdrachtgever een bevestiging daarvan per e-mail heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen. De Opdrachtgever verklaart bij het verrichten van de betaling uitdrukkelijk dat de nakoming van de Overeenkomst op zijn verzoek plaatsvindt. Voor het geval dat de levering van het interieurontwerp binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt, verklaart de Opdrachtgever voorts dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra InteriorProof de Overeenkomst is nagekomen.

3.6 Na totstandkoming van de Overeenkomst en complementeren vragenlijst kan de Opdrachtgever doorgaans geen aanvullende specificaties opgeven of wijzigingen in specificaties aanbrengen. Dit is slechts mogelijk in geval, ondanks het bepaalde in lid 9, nog geen aanvang is gemaakt met het vervaardigen van het interieurontwerp. De Opdrachtgever wordt aangeraden om voor wijzigingen of aanvullingen zo spoedig mogelijk contact met InteriorProof op te nemen zonder dat InteriorProof kan garanderen dat aan het verzoek van de Opdrachtgever tegemoet kan worden gekomen. InteriorProof biedt tegen gereduceerd uurtarief mogelijk wel aan om het ontwerp te wijzigen, wat geldt als het tot stand brengen van een nieuwe Overeenkomst waarop de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing zijn.

3.7 InteriorProof verstrekt de Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst een bevestiging van de Overeenkomst, inclusief de bevestiging van het uitdrukkelijke voorafgaande verzoek en de verklaring van de consument als bedoeld in lid 4 en 5.

3.8 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de Opdrachtgever InteriorProof een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door InteriorProof is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Opdrachtgever aan InteriorProof moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de op de Website aangegeven uurprijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd. Voor de vaststelling van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag is het volgende lid van toepassing.

3.9 InteriorProof voert het interieurontwerp doorgaans direct na totstandkoming van de Overeenkomst en het complementeren van de vragenlijst uit. De betaling wordt geacht ten minste het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag als bedoeld in de tweede zin van het vorige lid te omvatten. Afhankelijk van de termijn waarbinnen de Opdrachtgever van zijn recht van ontbinding gebruik maakt, kan de Opdrachtgever onthouden worden van restitutie. InteriorProof is Opdrachtgever in geen geval restitutie verschuldigd wanneer het interieurontwerp voor de Opdrachtgever klaar voor verzending of onderweg is.

3.10 De consument kan zijn recht van ontbinding uitoefenen door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping welke door InteriorProof op haar website beschikbaar wordt gesteld.

3.11 Betalingen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, middels iDeal-betaling op de website. InteriorProof is niet eerder gehouden tot levering van het interieurontwerp, dan nadat de overeengekomen totaalprijs door InteriorProof is ontvangen.

 

ARTIKEL 4 – DERDEN

4.1 Voor de uitvoering van het interieurontwerp is InteriorProof gerechtigd zelfstandige hulppersonen in te schakelen. De keuze van bepaalde hulppersonen komt uitsluitend toe aan InteriorProof. InteriorProof is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van hulppersonen.

4.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen van InteriorProof. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan InteriorProof, jegens de consument een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

 

ARTIKEL 5 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

5.1 InteriorProof is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst InteriorProof ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

5.2 Voorts is InteriorProof gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

5.3 Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door InteriorProof te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door InteriorProof op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5.5 Indien InteriorProof de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

6.1 InteriorProof is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

6.2 Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de Overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden, zonder jegens de andere partij gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

6.3 Indien InteriorProof bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is InteriorProof gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

ARTIKEL 7 – BETALINGSVERZUIM VAN OPDRACHTGEVER

7.1 Indien de restantbetaling bij de InteriorProof Box “Op maat” achterwege blijft terwijl het interieurontwerp ontvangen is, treedt het verzuim van de Opdrachtgever 14 dagen na terbeschikkingstelling van het interieurontwerp van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

7.2 Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van InteriorProof, draagt InteriorProof geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt geleden. In het bijzonder gelden de aansprakelijkheidsclausules in het overige van deze algemene voorwaarden.

8.2 InteriorProof voert elke Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. InteriorProof verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. InteriorProof staat nimmer in voor de resultaten die de Opdrachtgever al dan niet behaalt met de aanwending van het interieurontwerp.

8.3 InteriorProof is voorts nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van InteriorProof, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.

8.4 InteriorProof draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig, juist of volledig aan InteriorProof is verstrekt.

8.5 Alle vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van InteriorProof treedt niet eerder in dan na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen InteriorProof de overeenkomst alsnog deugdelijk kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

8.6 InteriorProof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

8.7 Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van InteriorProof mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van InteriorProof betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van InteriorProof nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

8.8 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van InteriorProof, zal de Opdrachtgever InteriorProof vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door of namens InteriorProof.

 

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Op alle door InteriorProof beschikbaar gestelde content, waaronder interieurontwerpen en onderdelen daarvan en middels de Website of anderszins beschikbaar gestelde content, alsmede op de naam en het logo van InteriorProof en de door InteriorProof gehanteerde werkwijzen en gebruikte middelen, rust het intellectuele eigendomsrecht van, InteriorProof dan wel haar licentiegevers. Het is de Opdrachtgever verboden deze materialen, werkwijzen en middelen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen met derden en te (doen) openbaren op enige andere wijze dan verenigbaar is met de aard en strekking van de Overeenkomst.

9.2 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die InteriorProof dientengevolge lijdt, te vergoeden.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij InteriorProof partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING

11.1 De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Bij klachten dient Opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de Ondernemer. Partijen zijn verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te schikken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door Stichting Geschil Online (www.geschilonline.nl).

11.5 Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.